پرتال استانداری چهارمحال و بختیاری

قوانین

 قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ايران
آیین نامه اجرایي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاري خارجي
مقررات اتباع خارجی در جمهوری اسلامی ايران
وضعیت حقوقی پناهندگان در مجموعه مقررات بین‌المللي و تحولات آن
قوانین انتخابات ریاست جمهوری
آیین نامه اجرایي قانون انتخابات رياست جمهوري
مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی
آشنایی با قانون انتخابات مجلس شورای اسلامي
آیین نامه اجرایي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
خبرگان در قانون اساسی
آیین نامه اجرایي قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري
قوانین مربوط به شهر و شهرداریها
قوانین و آئین نامه های واگذاري و احياء اراضي
قوانین و مقررات صادرات و واردات
قوانین و مقررات محیط زیست
آیین نامه شورای برنامه ريزي و توسعه استان و کارگروههاي تخصصي
قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰
برخی از مواد قوانین مالیاتي
آیین نامه اجرایي بند ب تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور
شرح وظایف استانداران و فرمانداران (مصوب شورایعالی اداري۱۳۷۷)
آموزش کارکنان ( رسمی و پیمانی ) دولت
تصویب‌نامه هیئت وزیران در مورد طرح تکريم
متن اصول مربوط به شوراهای اسلامی در قانون اساسی
قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامي کشور
آئین‌نامه اجرائی تشکیلات، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها
آئین‌نامه اجرائی تشکیلات، انتخابات داخلي، امور مالي و وظائف و اختيارات شوراهاي اسلامي شهرک
آئین‌نامه اجرائی تشکیلات، انتخابات داخلي و امور مالي شوراي اسلامي بخش
آئین‌نامه اجرائی تشکیلات، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي روستا و نحوة انتخاب دهيار
آئین‌نامه اجرائی انتخابات شوراهای اسلامي شهرستان، استان و عالي استانها
وظایف و اختیارات شوراهای اسلامي بالادست بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۶۵
راهنمای واردات و صادرات از طریق بازارچه های مشترک مرزي
قانون تقسیمات کشوری
آئین نامه تقسیمات کشوری
آئین نامه اجرائی تاسیس و فعاليت سازمان هاي غير دولتي
آیین نامه اجرایي نظارت بر نام گذاري اماکن

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1403/01/07