پرتال استانداری چهارمحال و بختیاری

نظارت بر عملکرد فعالیت سازمانهای مردم نهاد و مجامع عمومی آنها

خدمات امور اجتماعی کشور

مشخصات خدمت

دریافت گزارشات عملکرد مالی واجرایی سازمانهای مردم نهاد و نظارت بر عملکرد آنها ، نظارت برمجامع عمومی سازمانهای مردم نهاد و اعلام تغییرات به اداره کل ثبت شرکتها می باشد.

نحوه ارائه خدمت

 نظارت بر عملکرد مالی و اجرایی سازمانهای مردم نهاد


دریافت گزارش عملکرد مالی و اجرایی سازمانهای مردم نهاد
انجام بررسی های کارشناسی مورد نیاز
اخذ نظر دستگاه تخصصی ذیربط درمورد گزارش عملکرد سازمان مردم نهاد
طرح موارد دریافتی در هیات نظارت حسب نیاز
تذکر به سازمان مردم نهاد حسب مورد (دراین مرحله ، تذکر شفاهی مورد انتظار می باشد)
دریافت پاسخ از سوی سازمان مردم نهاد در موارد مربوطه و رفع ابهامات
انجام بررسی های کارشناسی و تشکیل جلسه با سازمان مردم نهاد حسب نیاز
طرح موضوع در جلسه هیات مرکزی نظارت و اخذ مصوبه هیات برای اعلام به سازمان مردم نهاد
اعلام تذکر کتبی به سازمان مردم نهاد حسب مورد
اصلاح وضعیت از سوی سازمان مردم نهاد و انعکاس موارد مربوطه
انجام بررسی های کارشناسی مورد نیاز
طرح موضوع در هیات مرکزی نظارت و اخذ مصوبه هیات جهت طرح شکایت در دادگاه برای ابطال پروانه فعالیت سازمان مردم نهاد (درصورت نیاز)
اعلام موارد به سازمان مردم نهاد و ارسال دادخواست برای دادگاه جهت ابطال پروانه فعالیت
ارسال ابطال پروانه فعالیت به سازمان مردم نهاد یا طرح مجدد موضوع در هیات مرکزی نظارت حسب رای صادر شده از سوی دادگاه

 

نظارت برمجامع عمومی سازمانهای مردم نهاد و اعلام تغییرات به اداره کل ثبت شرکتها


انجام بررسی های اولیه و دریافت درخواست برگزاری مجمع
انجام بررسی های کارشناسی
تهیه پیش نویس آگهی روزنامه و تحویل به متقاضی در مواردی که درج آگهی مورد نیاز است.
درج آگهی در روزنامه و ارسال یک نسخه به وزارت کشور (درمواردی که درج آگهی مورد نیاز است)
برگزاری مجمع و ارسال صورت جلسه مجمع
بررسی منتخبین مورد اشاره در صورتجلسه
هماهنگی با متقاضی برای برگزاری مجمع دیگر در مواردی که منتخبین ذکر شده مورد تائید نماینده وزارتخانه نباشد.
تکمیل فرم مشخصات منتخبین (در مواردی که منتخبین درج شده در صورتجلسه توسط نماینده وزارت کشورتأیید می شود) و انجام استعلامات مورد نیاز
بررسی استعلامات
درخواست برای تغییر افراد تائید نشده
تهیه نامه تغییرات به ثبت شرکتها و رونوشت به مراجع مربوطه
ثبت تغییرات در روزنامه رسمی و ارسال یک نسخه به وزارت کشور

دسترسی به خدمت