پرتال استانداری چهارمحال و بختیاری

صدور مجوز اجرای پروژه برای پناهندگان توسط سازمان های غیردولتی (داخلی و بین المللی)

خدمات اتباع و مهاجرین خارجی

مشخصات خدمت

بررسی نیازهای پناهندگان و طرح موضوع برای تعیین مجری و تامین اعتبار با سازمان های بین المللی و داخلی

نحوه ارائه خدمت

1. شناسایی کمبودها و نیازها- تعریف طرح و پروژه متناسب با نیاز
2. شناخت ریسک های حین پروژه - تعریف مراحل مختلف مدیریت پروژه
3. تعریف برنامه‌های کاری اجرای پروژه- نظارت بر اجرا
4. تحلیل نهایی از اجرای پروژه- شناسایی شریک مالی و اجرایی طرح
5. تهیه تفاهم نامه و انعقاد تفاهم نامه- تعریف وظایف و تعهدات
6. دریافت و بررسی گزارشات مالی و عملیاتی پروژه- بازدید از مراحل اجرا
7. بازرسی و حسابرسی- بستن پروژه

دسترسی به خدمت