پرتال استانداری چهارمحال و بختیاری

رسیدگی، تصویب و نظارت بر برنامه های مرزی

سایر

مشخصات خدمت

این خدمت در برگیرنده دریافت طرح ها و برنامه های پیشنهادی در امور مرزی و رسیدگی، تصویب و نظارت بر اجرای طرح های مذکور می باشد.

شناسنامه خدمت

عنوان فایل
شناسنامه خدمت

نحوه ارائه خدمت

این خدمت در برگیرنده دریافت طرح ها و برنامه های پیشنهادی در امور مرزی و رسیدگی، تصویب و نظارت بر اجرای طرح های مذکور می باشد.

دسترسی به خدمت