پرتال استانداری چهارمحال و بختیاری

استقرار نظام اطلاعات مکان محور دولت الکترونیک

سایر

مشخصات خدمت

باتوجه به نقش حاکمیتی وزارت کشور و ماموریت های این وزارتخانه در حوزه هایی نظیر اجتماعی ، سیاسی ، تقسیمات کشوری ، مرز و مبارزه با قاچاق و مدیریت بحران و بلایای طبیعی ،داده های مکان محور و سرویس های الکترونیک مورد نیاز در راستای اهداف و ماموریت های این وزارتخانه ، در اختیار دستگاههای دولتی ، بخش خصوصی و آحاد جامعه قرار می گیرد.

شناسنامه خدمت

عنوان فایل
شناسنامه خدمت

نحوه ارائه خدمت

باتوجه به نقش حاکمیتی وزارت کشور و ماموریت های این وزارتخانه در حوزه هایی نظیر اجتماعی ، سیاسی ، تقسیمات کشوری ، مرز و مبارزه با قاچاق و مدیریت بحران و بلایای طبیعی ،داده های مکان محور و سرویس های الکترونیک مورد نیاز در راستای اهداف و ماموریت های این وزارتخانه ، در اختیار دستگاههای دولتی ، بخش خصوصی و آحاد جامعه قرار می گیرد.

دسترسی به خدمت