پرتال استانداری چهارمحال و بختیاری

صدور پروانه و نظارت برعملکرد تشکل های مشمول قانون فعالیت احزاب و انجمن ها

سایر

مشخصات خدمت

بنابر ماده 8 قانون فعالیت احزاب ، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی ، انجمنهای اسلامی و اقلیتهای دینی شناخته شده ، ثبت گروهها و صدور پروانه برای آنها از سوی وزارت کشور صورت می پذیرد. به منظور انجام این امر ، پرونده مربوط به تقاضای صدور پروانه ، مطابق بر آیین‌نامه اجرایی این قانون تنظیم گردیده و توسط وزارت کشور بهکمیسیون ماده (10) این قانون ارائه می گردد. پس از تصویب تقاضا در کمیسیون مربوطه ، پروانه فعالیت مربوطه صادر می شود. (ماده 9 قانون فعالیت احزاب ، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی ، انجمنهای اسلامی و اقلیتهای دینی شناخته شده). لازم به ذکر است در راستای نظارت بر عملکرد تشکلهای مشمول قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها، در کمیسیون ماده 10 گزارش های مالی و عملکرد هیات مدیره مورد بررسی قرار می گیرد.

شناسنامه خدمت

عنوان فایل
شناسنامه خدمت

نحوه ارائه خدمت

بنابر ماده 8 قانون فعالیت احزاب ، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی ، انجمنهای اسلامی و اقلیتهای دینی شناخته شده ، ثبت گروهها و صدور پروانه برای آنها از سوی وزارت کشور صورت می پذیرد. به منظور انجام این امر ، پرونده مربوط به تقاضای صدور پروانه ، مطابق بر آیین‌نامه اجرایی این قانون تنظیم گردیده و توسط وزارت کشور بهکمیسیون ماده (10) این قانون ارائه می گردد. پس از تصویب تقاضا در کمیسیون مربوطه ، پروانه فعالیت مربوطه صادر می شود. (ماده 9 قانون فعالیت احزاب ، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی ، انجمنهای اسلامی و اقلیتهای دینی شناخته شده). لازم به ذکر است در راستای نظارت بر عملکرد تشکلهای مشمول قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها، در کمیسیون ماده 10 گزارش های مالی و عملکرد هیات مدیره مورد بررسی قرار می گیرد.

دسترسی به خدمت

برای دسترسی به خدمت روی لینک زیر کلیک کنید

دسترسی به خدمت