پرتال استانداری چهارمحال و بختیاری

صدور و تجدید کارت شناسایی پناهندگان

سایر

مشخصات خدمت

این خدمت با دریافت نامه استانداری مبنی بر تقاضای شناسایی پناهنده آغاز گردیده و براساس نوع درخواست، مبنی بر دریافت تقاضای پناهندگی یا تقاضای تجدید کارت، بررسی های لازم صورت پذیرفته و درصورت وجود شرایط ، کارت مربوطه صادر می گردد.

شناسنامه خدمت

عنوان فایل
شناسنامه خدمت

نحوه ارائه خدمت

این خدمت با دریافت نامه استانداری مبنی بر تقاضای شناسایی پناهنده آغاز گردیده و براساس نوع درخواست، مبنی بر دریافت تقاضای پناهندگی یا تقاضای تجدید کارت، بررسی های لازم صورت پذیرفته و درصورت وجود شرایط ، کارت مربوطه صادر می گردد.

دسترسی به خدمت