پرتال استانداری چهارمحال و بختیاری

صدور مجوز ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهر

سایر

مشخصات خدمت

در اجرای ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری و تبصره یک آن که اشعار میدارد "در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام میکند بر کلیه اراضی و ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به ماخذ پنج در هزار بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار میشود. شهرداری ها مکلفند براساس مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می شود. شهرداری ها مکلفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصرا به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند . مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مصرح در این قانون حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولت خواهد بود.
 

شناسنامه خدمت

عنوان فایل
توضیحات

نحوه ارائه خدمت

در اجرای ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری و تبصره یک آن که اشعار میدارد "در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام میکند بر کلیه اراضی و ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به ماخذ پنج در هزار بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار میشود. شهرداری ها مکلفند براساس مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می شود. شهرداری ها مکلفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصرا به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند . مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مصرح در این قانون حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولت خواهد بود.
 

دسترسی به خدمت

برای دسترسی به خدمت روی لینک زیر کلیک کنید

دسترسی به خدمت